آموزش شغل Mining

 

Mining : این شغل برای بیشتر شغل ها مثل : Engineering , Jewelcrafting , Black Smithing لازمتونه که باید برید معدن هارو فارم کنید و ازشون سنگ درارید اینجاهم یه توضیح کوتاهی در موردش میدم.

در ابتدا شما نیاز دارید که این شغل رو از استاد شغل مربوطه (Mining Trainer) آموزش (Train) ببینید سپس از فروشنده وسایل Mining کلنگ مورد نیاز به اسم Mining Pick رو خریداری کنید و سپس به افزایش مهارت این شغل بپردازید.

شما در واقع باید سنگ (Ore) مورد نظر را از معدن (Vein) مربوطه جمع آوری کنید و سپس توسط شغل Mining میتوانید آنها را تبدیل به شمش (Bar) کنید.

شما با شغل Mining می توانید مهارت شغل های Blacksmiting و Jewelcrafting و Engineering را افزایش دهید.

هم اکنون به روش افزایش مهارت Mining میپردازیم.

دوره شاگرد ۷۵_۱ (Apprentice Level):

برای این دوره باید به مپ های Lvl 1-30برید مثل : Durotar ,Azshara,NorthernBarrens,WestFall,و .. .

سنگ های موجود برای جمع آوری :Copper Oreو Tin Ore

دوره کارگر ماهر ۱۵۰_۷۶ (Journeyman Level):

برای این دوره باید به مپ های Lvl 30-35 برید مثل :  Southern Barrnes, Stonetalon Mountains,Northern Stranglethron و … .

سنگ های موجود برای جمع آوری :Tin Ore Silver OreIron Ore

دوره کارشناس ۲۲۵_۱۵۱ (Expert Level):

این دوره باید به مپ های Lvl50-40 برید مثل : Desolace,Eastern Plaguelands, Felwood, Western Plaguelands و… .

سنگ های موجود برای جمع آوری : Truesilver Ore  , Mithril Ore  ,Iron Ore  ,Gold Ore

دوره صنعت گر ۳۰۰_۲۲۶ (Artisan Level):

در این دوره باید به مپ های Lvl 50-60 برید مثل : Silithus, Un Goro Crater, Winterspring ,Hellfire Peninsula و… .

سنگ های موجود برای جمع آوری : Fel Iron Ore  , Thorium Ore  , Truesilver Ore  , Mithril Ore

 دوره استاد ۳۷۵_۳۰۱ (Master Level):

برای این دوره باید به مپ های Lvl 60-70 برید مثل : Hellfire Penisula , Shadowmoon Valley , NetherStrom و … .

سنگ های موجود برای جمع آوری : Fel Iron Ore    ,  Adamantite Ore  ,  Cobalt Ore

دوره استاد بزرگ ۴۵۰_۳۷۶ (Grand Master Level):

برای این دوره باید به مپ های Lvl 70-85برید مثل : Boren Taundra , The Storm Peaks , Mount Hyjal , Uldum و … .

سنگ های موجود برای جمع آوری : Titanium Ore و  Saronite Ore  و  Cobalt Ore  و  Obsidium Ore  و  Elementium Ore

دوره استاد بزرگ درخشان ۵۲۵_۴۵۱ (Illustious Grand Master Level):

برای این دوره باید به مپ های ۸۵-۷۵ برید مثل : IceCrown Citadel , The Storm Peaks , Deepholm , Uldum و … .

سنگ های موجود برای جمع آوری : Titanium Ore و  Saronite Ore  و  Cobalt Ore  و  Obsidium Ore  و  Elementium   Ore و  Ghost Iron Ore

 

دوره استاد زن ۶۰۰_۵۲۶ (Zen Master Level):

برای این دوره باید به مپ های ۹۰-۸۵ برید مثل : The Jade Forest , Valley of Four Winds , Dread Wastes و … .

سنگ های موجود برای جمع آوری :  Kyparite  و  Black Trillium Ore

دوره ی استاد درینور ۷۰۰۶۰۱(Dreanor Master):

برای این دوره باید به مپ های Lvl 90-100 برید مثل : FrostFire Ridge , Shadowmoon Valley  , Talador , Nagrand و … .

سنگ های موجود برای جمع آوری :  Blackrock Ore  و  True Iron Ore