کد انواع ماکرو در World of Warcraft

 

کد : اینجا براتون انواع کد های ماکرو توی بازی ورلد آف وارکرافت که بدردتون میخوره رو گذاشتم و امیدوارم که بکارتون بیاد اگه شماهم ماکرویی که به درد بخور هست بلدید توی نظرات بگید تا گذاشته بشه.

۱_ ماکروی لینک کردن Achievement

/script ChatFrame1:AddMessage(“124cffffff00124Hachieveme nt:431:0500000003E54A39۱:۱۰۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵:۴۲۹۴۹۶ ۷۲۹۵:۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵:۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵۱۲۴h[Hand of A’dal]124h124r”)

به جای ۴۳۱ عدد achieve مورد نظر رو از سایت wowhead.com بگیرید. مثلا www.wowhead.com/achievement=431

——————————————————————————————————————-

۲_ رنگی کردن فونت (مراقب باشید در خیلی از جاها قابل بن شدنه.)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cffFF00FF124Hitem۰:۰:۰:۰:۰:۰:۰۱۲۴h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

cffFF00FF کد اسکی رنگ هستش.

——————————————————————————————————————-

۳_ ماکرویی که تمام Honorable kills رو نشون میده.

/run local thk,dhk = GetPVPLifetimeStats(), GetPVPSessionStats() print(“Hks:”..thk..” Today:”..dhk)

——————————————————————————————————————-

۴_ ماکروی لینک کردن ایتم (برای کُد، تو گوگل اسمشو جستجو کنید، در آدرسش در سایت wowhead هست)

/run local s={“25596”} for i=1,#s do DEFAULT_CHAT_FRAME:AddMessage(“124c00ffffffItem Link: 124c00FF0033124Hitem:”..s..”:۰:۰:۰:۰:۰:۰:۰:۰۱۲۴h[ID: “..s..”]124h124r124c00ffffff – Click ID for item info.”)end
۲۵۵۹۶ کد ایتم هستش.

——————————————————————————————————————-

۵_ نشون دادن stat های تانکی برای کاربر (به درصد. برای warrior و paladin باید ۱۰۲.۵% باشه تا کامل جلوی melee از boss ها رو بگیره. برای بقیه تانکها مثل DK و Druid و Monk بیشتر بستگی به mastery داره.)

/run local b,d,p,r,a=GetBlockChance(),GetDodgeChance(),GetPar ryChance(),GetCombatRating(CR_DEFENSE_SKILL) a=1/(.0625+.956/(r/122.9625)) ChatFrame1:AddMessage(format(“Unhittable: %.2f%% Avoidance: %.2f%% Defense %+.0f rating”,b+d+p+5+a,d+p+5+a,r-689))

——————————————————————————————————————-

۶_ train کردن اتوماتیک spell ها در کنار Trainer مخصوص کلاسی که بازی میکنید (برای سرورهای Cata و Wotlk. چون در MoP، اسپل ها اتوماتیک با level up هستند.)

/run LoadAddOn”Blizzard_TrainerUI” f=ClassTrainerTrainButton f.e = 0 if f:GetScript”OnUpdate” then f:SetScript(“OnUpdate”, nil)else f:SetScript(“OnUpdate”, function(f,e) f.e=f.e+e if f.e>.01 then f.e=0 f:Click() end end)end