اخبار سرور کاسپین : Icc 25man Heroic

 

آخرین اینستنس Wrath of the Lich King به اسم Icecrown Citadel هم در آخرین مد ۲۵man Heroic ران شد که برای بیشتر شدن حس رقابل باف رو به صورت Attempt قرار گرفته…

(بیشتر…)

بیشتر